Tetsu Kondo

He has been practicing meditation and plays the guitar every day and sometimes didgeridoo. 他在日常生活中每天都坚持冥想和练习吉他,有时候也会吹奏迪吉里杜管。일상적으로 명상과 기타 연주, 가끔씩은 두저리두 연주로 활동. Anh ngồi thiền và luyện tập guitar mỗi ngày và đôi khi chơi didgeridoo. Ha estado practicando la meditación y toca la guitarra todos los días y, a veces, el didgeridoo.